Odstoupení od kupní smlouvy

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon a e-mail:

 

Prodávající:
ALBE GROUP PLUS s.r.o., Dukelská třída 1560/57c, 614 00 Brno, IČ: 05796661

 V ............................, dne ..........................

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
 

Vážení,
dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.diving.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo……………………………………....................................… (identifikace zboží).
Toto zboží jsem převzal/a dne ………………………..

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto vám oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na prodejním dokladu/faktuře ANO / NE *(nehodící se šrtněte)
*(ANO = nevypisujte jednotlivé položky, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

 Druh zboží, počet ks: …………………………………………………………………………..……
Značka zboží, barva, velikost: ……………………………………………………………………….
Výrobní číslo zboží (pokud je uvedeno):……………………………………………..………………

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………..…… Kč a …………….… Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. ………........../…....., nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem


 
…………………………………………
(vlastnoruční podpis)
 

Přílohy:
Kopie kupního dokladu